ศจ.นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน

สาส์นแสดงความยินดี

จาก ศจ.นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี

 

ในฐานะที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมบุกเบิกและก่อตั้งคริสตจักรใจสมาน อีกทั้งยังรับใช้พระเจ้าในตำแหน่งศิษยาภิบาลของคริสตจักรแห่งนี้เป็นเวลากว่า 18 ปี

ถึงแม้วันนี้จะไม่มีส่วนรับใช้พระเจ้าที่นี่แล้ว แต่ยังรู้สึกชื่นชมยินดีเสมอเมื่อได้ยินข่าวคราวถึงการอวยพระพรและการเคลื่อนขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านคริสตจักรใจสมาน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับการงานของพระองค์ที่ดำเนินไปด้วยการถวายเกียรติและมีส่วนนำคนไทยมากมายมาถึงความรอด  พระเจ้าทรงนำมาแล้วอย่างไร ขอพระองค์ทรงนำต่อไปจนถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมา

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคณะผู้รับใช้ ตลอดจนธรรมิกชนทุกท่านให้ได้รับพระพรและเป็นพระพรในประเทศไทยร่วมกับคริสตจักรอื่นๆตลอดไป

 

 

ด้วยความรักในพระคริสต์

 

ศาสนาจารย์นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน

ประธานองค์กรคริสตจักรร่วมนิมิต

ศิษยาภิบาลคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพฯ